ចាន់ មង្គល

Articles by author ចាន់ មង្គល

របាយការណ៍៖ សហរដ្ឋអាមេរិក ជាប្រទេស«មេសំរាមធំជាងគេបំផុត»លើពិភពលោក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
សហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី១ និងជាប្រទេសមានកងកម្លាំងយោធោខ្លាំងជាងគេលើលោកផងដែរ។ ប៉ុន្ដែ ប្រហែលមិនមានមនុស្សច្រើនទេ ដែលបានដឹង ឬទេថា អាមេរិក ក៏ជាប្រទេសមានសំរាមច្រើនជាងគេលើពិភពលោកផងដែរ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Verisk Maplecroft ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា និងវាយតម្លៃហានិភ័យសកល។