សន ពុទ្ធិកា

Articles by author សន ពុទ្ធិកា

អាមេរិក ទទួលស្គាល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាព ត្រីប្រាវៀតណាម ក្រោយចរចាអស់ ៣ឆ្នាំ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
នាយកដ្ឋានកសិកម្មអាមេរិក ទើបតែប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យគុណភាព ត្រីប្រា របស់ប្រទេសវៀតណាម ក្រោយការចរចាគ្នាអស់រយៈពេលជាង ៣ឆ្នាំ ហើយការទទួលស្គាល់នេះ នឹងជំរុញឧស្សាហកម្ម ត្រីប្រា វៀតណាម ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខទៀត។ នេះបើយោងតាម ការបញ្ជាក់ពី មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃ ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាម។