គំនិតអាជីវកម្ម

Articles by category គំនិតអាជីវកម្ម

Grab បោះទុនវិនិយោគបន្ថែមលើការពង្រីកមហិច្ឆតាអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនទៅ Super App ផ្តល់សេវាកម្មលើគ្រប់វិស័យ

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
បើនិយាយពីការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅកម្ពុជា គឺមានតែ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះ បាននឹងកំពុងបោះទុនវិនិយោគប្រឡូកនៅក្នុងសេវាកម្មជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀត និងកំពុងពង្រីកមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន អភិវឌ្ឍន៍ទៅជាកម្មវិធី Super App ដែលមានការផ្តល់សេវាកម្មលើ វិស័យជាច្រើន ដូចជា វិស័យដឹកជញ្ជូន សុខភាព និងធានារ៉ាប់រង បដិសណ្ឋាកិច្ច និងម្ហូបអាហារជាដើម។