សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

Articles by category សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី៖ ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គង់តែបាត់បង់ នៅពេលសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំង

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
អ្នកជំនាញមកពី វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថា ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA គង់តែនឹងបាត់បង់នៅពេលណាមួយ ដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជា រីកចម្រើនខ្លាំង ដូច្នេះហើយ កម្ពុជា ត្រូវតែរក្សាជំហររឹងមាំដោយខ្លួន មិនពឹងផ្អែកតែលើ ការអនុគ្រោះពន្ធមួយមុខនោះឡើយ។