សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

Articles by category សម្ភាសធុរៈជនល្បីៗ

តើប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករជាប់ឆ្នោតថ្មី មានយុទ្ធសាស្ត្រស្រួចស្រាល់អ្វីខ្លះ ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជា?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
បន្ទាប់ពីមានការឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី ០៩ សីហានេះ ឧកញ៉ា សុង សារ៉ន ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា អាណត្តិទិ៣ ស្របគ្នានេះ ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ក៏ ទទួលបានការគាំទ្រឲ្យកាន់តំណែង ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា នាអាណត្តិទី៣នេះផងដែរ។