ទាក់ទងយើងខ្ញុំ


សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​អំពី​បញ្ហា​នានា​ទាក់ទង​នឹង​ការចុះ​ផ្សាយ​របស់​សារព័ត៌មាន ខេមបូណូមិស សូមទាក់ទង​មក​លេខ​ទូរស័ព្ទ និង​អាសយដ្ឋាន​ដូច​ខាងក្រោម៖

ទូរស័ព្ទ៖ 855-89-777-076 

អ៊ីម៉េល៖ [email protected]