#នាំចេញនាំចូល

Articles by Tag នាំចេញនាំចូល

កម្ពុជា នាំចេញទៅអាមេរិកជាង ២៧០០ លានដុល្លារ កើនឡើងជាង ៦០០ លានដុល្លារ នៅ៧ខែ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ក្នុងរយៈពេល៧ខែឆ្នាំ ២០១៩នេះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រេចបានក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ ជាង២ពាន់៧០០ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងជាង៦០០ លានដុល្លារអាមេរិក បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ ២០១៨កន្លងទៅ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក។