#អាកាសយានដ្ឋាន​

Articles by Tag អាកាសយានដ្ឋាន​

កម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍអាកាសយានដ្ឋានចំនួន៦ ដែលមានទំហំវិនិយោគសរុបជិត ៣ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ

ដោយ​ ខន ណារី
វិស័យអាកាសចរណ៍ បានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដែលបានបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ប្រមាណ២០% នៅក្នុងវិស័យនេះ។ ដើម្បីជំរុញវិស័យនេះ ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត កម្ពុជា បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍ និងសិក្សាគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានចំនួន៦ នារយៈពេល ៥ឆ្នាំ ពោលចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ ដល់ឆ្នាំ២០២៤។