#អចលនទ្រព្យ

Articles by Tag អចលនទ្រព្យ

ឱកាស​ស្វែងយល់​អំពី"សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ"!

ដោយ​ អត្ថបទ ពាណិជ្ជកម្ម
សម្រាប់​លោក​អ្នក​ដែលចង់​ដឹង ចង់​យល់​អំពី​សេដ្ឋកិច្ច​នៅក្នុង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ នេះ​ជា​ឱកាស​ល្អ​មួយ ដែល​លោក​អ្នក​មិន​គួរ​ខកខាន។