#អេស៊ីលីដាមីយ៉ាន់មី

Articles by Tag អេស៊ីលីដាមីយ៉ាន់មី

៦ឆ្នាំ វិនិយោគនៅមីយ៉ាន់ម៉ា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេស៊ីលីដា ពង្រីកខ្លួនបាន ១២ សាខា

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ធនាគារអេស៊ីលីដា បានវិនិយោគបើកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអេស៊ីលីដា នៅក្នុងប្រទេស មីយ៉ាន់ម៉ា កាលពីឆ្នាំ ២០១៣។ វិនិយោគនៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា រយៈពេល ៦ឆ្នាំ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយនេះ បាន ពង្រីកខ្លួន បាន រហូតដល់ ១២ សាខានៅ​កម្ពុជា នឹងរកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ បានរហូតដល់ជាង ២,២ លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ របស់គ្រឹះស្ថានអេស៊ីលីដា ប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។