អំពីគេហទំព័រនេះ


គេហ​ទំព័រ CAMBONOMIST.COM ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ី​ជម្រៅ និង​មាន​តុល្យភាព​អំពី​បញ្ហា​សង្គម នយោបាយ ធុរកិច្ច វិនិយោគ និង​​សេដ្ឋកិច្ច នៅ​កម្ពុជា និង​ជុំវិញពិភព​លោក។ 

អត្ថបទ​រឿង​នីមួយៗ អម​ដោយ​រូបភាព​ល្អៗ​និង​មាន​អត្ថន័យ ព្រមទាំង​វីដេអូ​គ្លីប ហើយ​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណឹង និង​អត្ថបទ​ស៊ីជម្រៅ ត្រូវ​បាន​សម្រិត​សម្រាំង​ផ្ដោត​ទៅ​លើ​អ្វីៗ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ជីវភាព​រស់​នៅ និង​ធុរកិច្ច​របស់​លោក​អ្នក។

ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ CAMBONOMIST.COM នឹង​ខិតខំ​ផ្ដល់​កិច្ច​សម្ភាស​ខ្លឹមៗ​ជាមួយ​សហគ្រិន និង​ធុរជន​លេច​ធ្លោ ព្រមទាំង​មន្ត្​រីធ្វើ​គោល​នយោបាយ​របស់​រដ្ឋាភិបាល និង​តួអង្គ​វិស័យ​ឯកជន​សំខាន់ៗ ដើម្បី​ផ្ដល់​ជា​ព័ត៌មាន និង​គន្លឹះ​សំខាន់ៗ ដល់​លោក​អ្នក៕