ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

Articles by category ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ធនាគារជាតិចាប់ដៃគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនធំមួយ ពង្រីកការទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងដែនតាម QR Code

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង ក្រុមហ៊ុន UnionPay International បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពី«កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត»កាលពីពេលថ្មីៗ ដើម្បីផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌជាក់លាក់ និងលើកកម្ពស់ដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងប្រទេសរវាង KHQR នៃប្រព័ន្ធបាគងជាមួយបណ្តាញ QR Code របស់ក្រុមហ៊ុន UnionPay International។