ថ្មីៗបំផុត

អត្ថបទដែលទើបនឹងផ្សាយថ្មីៗ

សហគ្រិនខ្មែរ​និង​ប្រទេស​អូស្រ្ដាលី​ចាប់​ផ្តើម​ផ្តល់​មូលនិធិ​ថ្មី​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សុវត្ថិភាព​កសិម្ហូប​អាហារ​និង​ស្តង់ដារ​គុណភាព

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះបានដាក់ចេញនូវភាពជាដៃគូថ្មីមួយ ដើម្បីផ្តល់ ជំនួយដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SMEs) ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពអាហារ និងគុណភាព ក្នុងវិស័យកសិម្ហូបអាហារ ។