#ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

Articles by Tag ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម

ក្រសួងទេសចរណ៍ថា មានអាជីវកម្មទេសចរណ៍១៥%ទៀតនៅបន្តផ្អាកអាជីវកម្ម

ដោយ​ ខន ណារី
ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសបើកប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញ អាជីវកម្មទេសចរណ៍ក៏បានបើកទ្បើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ ហើយគិតមកទល់បច្ចុប្បន្ន មានអាជីវកម្មទេសចរណ៍ប្រមាណ៨៥%ហើយបើកដំណើរការឡើងវិញ ខណៈនៅមាន១៥% ទៀតប៉ុណ្ណោះ ដែលមិនទាន់បើកដំណើរការឡើងវិញ។