#ទឹកឃ្មុំ​ព្រៃ​មណ្ឌលគិរី

Articles by Tag ទឹកឃ្មុំ​ព្រៃ​មណ្ឌលគិរី

«ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរី» ត្រូវបានចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ ខណៈទិន្នផល១ឆ្នាំមានជាង១០០តោន

ដោយ​ ខន ណារី
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានអះអាងថា ក្រសួងសម្រេចបានសម្រេចយក «ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរី» ចុះបញ្ជីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ (IG) ជាផ្លូវការហើយ ដើម្បីផ្តល់កិច្ចការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដល់សមាគមអភិរក្សឃ្មុំព្រៃខេត្តមណ្ឌលគិរី និងដើម្បីទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទំនិញ «ទឹកឃ្មុំព្រៃមណ្ឌលគិរី» នៅលើទីផ្សារជាតិ និងអន្តរជាតិ។