#គន្លឹះអាជីវកម្ម

Articles by Tag គន្លឹះអាជីវកម្ម

ដើម្បីក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យ ដំបូង អ្នកត្រូវចេះច្បាស់ជំនាញមូលដ្ឋានមួយសិន!

ដោយ​ ​ អ្នក​លក់ត្រី
សហគ្រិន​ដែល​ជោគជ័យ​គ្រប់​គ្នា​ត្រូវការ​ជំនាញ​រាប់​មិន​អស់​ រាប់​ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​​តាក់តែង​​គម្រោង រហូត​ទៅ​ដល់​ការ​វិភាគ​ដោយ​ឯករាជ្យ​សមហេតុ​សមផល និង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត។