#ឥណទាន

Articles by Tag ឥណទាន

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៤ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទឹកប្រាក់កម្ចី ៣០លានដុល្លារ ជំរុញវិស័យកសិកម្មកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម នៅថ្ងៃទី ១៥ សីហា បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី ជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន៣ ក្រោមគម្រោងពិពិធកម្មកសិកម្មកម្ពុជា។ អ្នកនាំពាក្យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានគូសបញ្ជាក់ថា ទំហំកម្ចីឥណទានក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ជាមួយធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង៣ នេះ មានទំហំ ៣០លានដុល្លារ និងដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍ និងជំរុញវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។