#ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

Articles by Tag ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន

សាជីវកម្មធនាគារជប៉ុនដ៏ធំមួយ SMBC ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងធំៗពីរនៅកម្ពុជា

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំសាជីវកម្មធនាគារជប៉ុនដ៏ធំមួយ ស៊ូមីតូម៉ូ ម៉ីតស៊ុយ (SMBC)ដែលពោរពេញដោយបទពិសោធន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងក្នុង និងក្រៅតំបន់បានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍវិស័យភស្តុភារកម្ម និងកំពង់ផែនៅកម្ពុជា។ ក្នុងនោះសាជីវកម្មធនាគារមួយនេះ បានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងកំពង់ផែទេសចរណ៍ខេត្តកំពត និងគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍ផែនការមេភស្តុភារកម្មនៅកម្ពុជា។