#ក្រុមហ៊ុនធំៗ

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុនធំៗ

ជីប ម៉ុង សម្រុកវិនិយោគផ្ទួនៗ ដើម្បីគ្រងតំណែង «ជើងឯកពាណិជ្ជកម្ម ឆ្នាំ ២០១៩»?

ដោយ​ សន ពុទ្ធិកា
នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយខែផង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩នេះ ក្រុមហ៊ុន ជីប ម៉ុង ដែលសាធារណៈទូទៅទទួលស្គាល់ថា ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយខ្មែរ ១០០ភាគរយនិង មានឥទ្ធិលដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកធំៗប្រមាណ ១០ ដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់ក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បានបើកយុទ្ធនាការវិនិយោគគម្រោងធំៗ យ៉ាងតិចប្រមាណ ៥ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។