#មិត្តហ្វូន (Metfone)ជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

Articles by Tag មិត្តហ្វូន (Metfone)ជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលឈានមុខគេនៅកម្ពុជា

មិត្តហ្វូន និងសកម្មភាពគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកីឡានៅកម្ពុជា

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទន្ទឹមនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន មិត្តហ្វូនបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា និងប្រជាជនរបស់ខ្លួនតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងៗដែលផ្តោតលើសហគមន៍។