#ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង

Articles by Tag ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹង

កម្ពុជា និងហូឡង់ សហការគ្នាផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ នៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MoU) ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំរុញការនាំចូលពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នៃក្រសួងការបរទេសហូឡង់ នាថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អះអាងថា អនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះ មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម និងស្រាវជ្រាវ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម និងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធ សម្រាប់ជំរុញពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។