#ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសហព័ន្ធ AFFA

Articles by Tag ប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសហព័ន្ធ AFFA

តើកម្ពុជារំពឹងអាចទាញផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ពីការធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុ AFFA?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាត្រូវបានអង្គមហាសន្និបាតសហព័ន្ធសមាគមភ្នាក់ងារបញ្ចូនទំនិញអាស៊ាន ហៅកាត់ថា អាហ្វា (AFFA) បោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសហព័ន្ធ AFFA សម្រាប់អាណត្តិថ្មី។ ប្រធានសមាគមភស្តុភារកម្មកម្ពុជារំពឹងថា កម្ពុជានឹងអាចទាញផលប្រយោជន៍បានច្រើនពីមុខតំណែងថ្មីនេះ ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍធនធាន។