#អាជីវកម្ម

Articles by Tag អាជីវកម្ម

ដើមទុនអាជីវកម្មទំហំជាង១ពាន់៦រយលានដុល្លារ ត្រូវបានចុះបញ្ចីតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់សេវាកម្មចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online Business Registration Service) កាលពីថ្ងៃទី៤ខែមករា បានបង្ហាញថា គិតចាប់ពីបើកឲ្យមានប្រព័ន្ធចុះបញ្ចីពាណិជ្ជកម្មតាមបច្ចេកវិទ្យា អំឡុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ មកត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែមករា ចំនួនក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយជោគជ័យបានកើនឡើងដល់ជិត៣ពាន់ក្រុមហ៊ុន ដោយមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបជាង ១ពាន់៦រយលានដុល្លារអាមេរិក។