#អេស៊ីលីដាអ៊ីសប

Articles by Tag អេស៊ីលីដាអ៊ីសប

អេស៊ីលីដាអ៊ីសប ទទួលបានប្រតិបត្តិការជិត៣០០ដង ក្រោយដាក់ឲ្យដំណើរការជាង១សប្តាហ៍

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
អេស៊ីលីដាអ៊ីសប ជាសេវាកម្មទិញទំនិញអនឡាញថ្មីមួយ ដែលធនាគារអេស៊ីលីដាទើបដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីពេលថ្មីៗ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួល និងរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុជូនអតិថិជនក្នុងការបញ្ជាទិញទំនិញផ្សេងៗតាមរយៈ ​App អេស៊ីលីដា​ម៉ូប៉ាល។ ក្រោយដាក់ឲ្យដំណើរការជាង ១សប្តាហ៍​កន្លងមកនេះ អេស៊ីលីដាអ៊ីសប ទើបទទួលបានការធ្វើប្រតិបត្តិការពីអតិជនជិត៣០០ប្រតិបត្តិការ ខណៈបច្ចុប្បន្នវេទិកាទិញលក់ទំនិញមួយនេះ កំពុងបង្កើនមុខទំនិញលើសមុខទំនិញជាង១ម៉ឺន២ពាន់មុខ ដែលមានក្នុងស្តុក។