#អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

Articles by Tag អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ

ប្រធាន IMF ប្រាប់ឲ្យចិន និងប្រទេសម្ចាស់បំណុលផ្សេងៗទៀត ត្រូវតែជួយការពារ កុំឲ្យស្ថានភាពបំណុលផ្ទុះបែក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
ប្រមុខដឹកនាំអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ប្រទេសចិន និងប្រទេសម្ចាស់បំណុលធំៗជាថ្មីម្ដងទៀតថា ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវ ដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងណា កុំឲ្យបញ្ហាបំណុលដែលប្រទេសកំពុងមានទីផ្សាររីកចម្រើន និងប្រទេសចំណូលទាប កំពុងជួបប្រឈមនោះ អាចឈានដល់ការផ្ទុះបែក បង្កជាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ ពិបាកនឹងស្រោចស្រង់មកវិញបាន។