#សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌា២០២២

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌា២០២២

របាយការណ៍៖សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌានឹងងើបចេញពីវិបត្តិហើយហក់ឡើង១០%នៅឆ្នាំ២០២២

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចសកល S&P (S&P Global Rating) ថ្មីៗនេះ បានបង្ហាញពីរបាយការណ៍វាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា ថានឹងអាចងើបចេញពីវិបត្តិកូវីដ១៩បានយ៉ាងល្អ និងថែមទាំងមានកំណើនដល់ទៅ ២ខ្ទង់ ពោលគឺនឹងកើន១០%នៅឆ្នាំ២០២២។