#វិធានការជុំទី១០

Articles by Tag វិធានការជុំទី១០

វិធានការជុំទី១០ របស់រដ្ឋាភិបាល នៅតែបន្ដជួយវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យ ទេសចរណ៍ ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដោយ​ ខន ណារី
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការជុំទី១០របស់ខ្លួន ដោយក្នុងនោះ រាជដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តជួយដល់អាជីវកម្ម និង បុគ្គលិកនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ១៩ ចំនួន ៣ខែបន្ថែមទៀត ដើម្បីចូលរួមស្ដារ និងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩ និងក្រោយវិបត្តិកូវីដ-១៩។