លក្ខខណ្ឌ​ប្រើប្រាស់


រាល់​អត្ថបទ រូបភាព និង​វីដេអូ​ទាំងអស់ នៅ​លើ​គេហ​ទំព័រ ខេមបូណូមីស ជាកម្មសិទ្ធិ​បញ្ញា​របស់​គេហ​ទំព័រ ខេមបូណូមីស។ រាល់​ការ​ចម្លង​អត្ថបទ រូបភាព ឬ​វីដេអូ យក​ទៅ​ផ្សាយ​បន្ត ដោយ​គ្មាន​ការ​យល់ព្រម​ជាមុន​ពី​យើង​ខ្ញុំ គឺ​មិន​អនុញ្ញាត​ឡើយ។ លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ តាមរយៈ


អ៊ីម៉េល៖  [email protected]
ទូរស័ព្ទ៖​ +855 93 919 449


សម្រាប់​ការសុំ​អនុញ្ញាត​ប្រើ​ប្រាស់​អត្ថបទ រូបភាព ឬ​វីដេអូ របស់​យើង។

សូម​អរគុណ!!!