ទេសចរណ៍

Articles by category ទេសចរណ៍

ការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ កើនឡើង ៤ដង នៅ៥ខែ ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹម ៥ខែ ដំបូង ឆ្នាំ២០១៩ ចំនួនអាជីវកម្មដែលបានស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ មាន ចំនួន ៩០ អាជីវកម្ម ដែលបានកើនឡើងរហូតដល់ ៤ដង បើធៀបនឹងឆ្នាំ ៥ខែកាលពីឆ្នាំ២០១៨។