#យន្តការត្រីភាគី

Articles by Tag យន្តការត្រីភាគី

អាស៊ានដាក់ចេញ«យន្តការត្រីភាគី» សម្រាប់ប្រធានប្តូរវេនរួមគ្នា ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ា

ដោយ​ ហ៊ុន គន្ធថៃ
មេដឹកនាំអាស៊ាននៅថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញា បានយល់ព្រមបង្កើត «យន្តការត្រីភាគី» ឬយន្ដការ ត្រយកា ដែលសំដៅប្រធានប្តូរវេនទាំងបីគឺ ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំមុន បច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគត រួមគ្នាជាធ្លុងមួយ ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ហើយក៏សម្រេចឱ្យហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានប្តូរវេនជំនួសប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា នៅឆ្នាំ២០២៦ផងដែរ។