#ក្រុម​ប្រទេស​G20

Articles by Tag ក្រុម​ប្រទេស​G20

តើក្រុមប្រទេស G20 មានការតាំងចិត្តយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុ?

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជាងគេទាំង២០ ហៅកាត់ថា G20 បានសម្រេចព្រមព្រៀងគ្នាចុងក្រោយមួយថា គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សន្យានឹងបញ្ចេញសកម្មភាពច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពមួយ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុពិភពលោក ជាពិសេសការកើនឡើងកំដៅផែនដី។ ប៉ុន្ដែ ក្រុមអ្នកសកម្មជនការពារបរិស្ថានវិញ អះអាងថា ក្រុមប្រទេសអ្នកមានទាំងអស់នេះ មិនដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនោះឡើយ ហើយការប្តេជ្ញាចិត្តកន្លងមក ក៏មិនឃើញមានសម្រេចអ្វីជាដុំកំភួននោះដែរ។