#ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Articles by Tag ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

ក្រុមហ៊ុនយក្ស Apple រើសយកប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់ការផលិត iPhone 14

ដោយ​ វ៉ាន់ ស្រីរ័ត្ន
ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះ ចាប់ងាកមុខព្រួយផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់បាញ់ឆ្ពោះទៅរកប្រទេសចិននោះ ទៅរកប្រទេសដែលមានសក្ដានុពលជំនួសវិញ។