#រួមចំណែករក្សាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ

Articles by Tag រួមចំណែករក្សាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកការលើកលែងពន្ធលើមុខទំនិញមួយចំនួនពីរដ្ឋជាការរួមចំណែកជួយរក្សាតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារ

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលើកលែងអាករលើតម្លៃបន្ថែមលើមុខទំនិញ ដែលជាអាហារចាំបាច់មួយចំនួន ដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងនៃវិបត្តិកូវីដ-១៩។ ការលើកលែងនេះ មានរយៈពេលពីរឆ្នាំ ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ មករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣។