#ដើមទុនអាជីវកម្ម

Articles by Tag ដើមទុនអាជីវកម្ម

ហេតុអ្វីសហគ្រិនស្ត្រីនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានដើមទុន ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម?

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថា ស្ត្រីនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងការទទួលបានឥណទានពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីស្តារ បើក និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន បើទោះបីមានការជួយសម្របសម្រួលពីរាជរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជន។ កត្តាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីពិបាកក្នុងការទទួលកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ គឺដោយសារសហគ្រិនស្ត្រីមួយចំនួននៅខ្វះការយល់ដឹងពីរបៀបរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងការរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម គួបផ្សំការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅមានភាពស្មុគស្មាញ។