#ការនាំចេញ

Articles by Tag ការនាំចេញ

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលពីការនាំចេញស្រូវច្រើនជាងការនាំចេញអង្ករ៣ដងនៅ៨ខែឆ្នាំនេះ ខណៈតម្លៃស្រូវល្អជាងរាល់ឆ្នាំ

ដោយ​ ខន ណារី
ចំណូលសរុបពីការនាំចេញស្រូវ និងអង្កររបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅ៨ខែឆ្នាំ២០២៣សម្រេចបានជាង១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះចំណូលពីការនាំចេញស្រូវមានច្រើនជាងចំណូលពីការនាំចេញអង្កររហូត៣ដងឯណោះ ក្នុងបរិមាណស្រូវជិត៣លានតោន។