#ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

Articles by Tag ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

កម្ពុជាគ្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវរថភ្លើង៨គម្រោង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
កម្ពុជាបានបង្ហាញពីផែនការមេក្នុងរយៈពេលមធ្យម និងវែងលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកក្នុងនោះកម្ពុជាគ្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងល្បឿនរត់ និងអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងផ្លូវដែកចំនួន៨គម្រោង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងការដឹកជញ្ចូនតាមផ្លូវ ដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់។