#កម្ពុជា

Articles by Tag កម្ពុជា

កម្ពុជាប្រមូលចំណូលពីឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសបានជាង១៤លានដុល្លារ ខណៈបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន៧កំពុងមានប្រតិបត្តិការរុករក

ដោយ​ ចាន់ មង្គល
គិតមកទល់ពេលនេះ ចំណូលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានមកពីឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសសរុបមានជាង១៤លានដុល្លារអាមេរិកហើយ បន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មរ៉ែមាសរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងមកអស់រយៈពេលជិត១ឆ្នាំមកកន្លងមកនេះ។