#វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

Articles by Tag វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

តើការធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជប៉ុន អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ជប៉ុនដែរឬទេ?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
ការធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុន បានធ្វើឱ្យប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមួយនេះ ជ្រុះបាត់តំណែងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី៣របស់ពិភពលោក។ ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជប៉ុន-កម្ពុជាមានទំហំប្រមាណជាង១ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើការធ្លាក់ចូលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុន អាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការវិនិយោគ និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងជប៉ុនដែរ ឬទេ?