តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

Articles by category តើ​អ្នក​ដឹងទេ?

ទំហំប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចកើនឡើងលើសការរំពឹងទុករហូតដល់ជាង១ពាន់២រយលានដុល្លារ

ដោយ​ ខន ណារី
រយៈពេល២ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីបរធនបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើត និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ វិស័យបរធនបាលកិច្ចមានការអភិវឌ្ឍន៍ និងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្ដែងមកទល់ពេលនេះទំហំប្រតិបត្តិការវិនិយោគដែលចូលតាមរយៈវិស័យបរធនបាលកិច្ចបានកើនឡើងលើស១ពាន់២រយលានដុល្លារ ខណៈនៅមុនឆ្នាំ២០២១ ទំហំប្រតិបត្តិការបរធនបាលកិច្ចមានប្រមាណជាង១៥០លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះ។