#ពន្ធ

Articles by Tag ពន្ធ

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តលើកលែងការយកពន្ធ៦ខែទៀត លើអាជីវកម្មទេសចរណ៍ក្នុងរាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន

ដោយ​ ខន ណារី
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តលើកលែងការយកពន្ធដល់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យទេសចរណ៍សម្រាប់ឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ដោយសារវិស័យនេះ ជាវិស័យស្នូលមួយក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបានរងគ្រោះខ្លាំង ដោយសារតែវិបិត្តកូវីដ១៩ នាពេលកន្លងមក។ ក្នុងនោះ អាជីវកម្មទេសចរណ៍នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន ត្រូវបានលើកលែងការយកពន្ធ រយៈពេលពេល ៦ខែ បន្ថែម ខណៈខេត្តដទៃត្រូវពន្យារពេលការចុះធ្វើសវនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ២០២១។