#ការនាំចេញ

Articles by Tag ការនាំចេញ

វៀតណាមគ្រោងបន្ថយការនាំចេញអង្ករប្រចាំឆ្នាំ ៤៤% ឱ្យមកនៅ ៤ លានតោន នៅឆ្នាំ២០៣០, ហេតុអ្វី?

ដោយ​ ​ ខេមបូណូមីស
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយនៅក្នុងឯកសារលម្អិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗថា វៀតណាមមានបំណងកាត់បន្ថយការនាំចេញអង្កររបស់ខ្លួនពី ៧,១ លានតោនក្នុងឆ្នាំ២០២២ ឱ្យមកនៅត្រឹម ៤ លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំវិញ ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០។ តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយគម្រោងកាត់បន្ថយការនាំចេញអង្កររបស់វៀតណាម?