#ផ្សារមូលបត្រ​

Articles by Tag ផ្សារមូលបត្រ​

ទោះកូវីដ១៩តាមរំខានក៏វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាមានភាពរឹងមាំនិងបន្តរឹងមាំទៀតក្នុងឆ្នាំ២០២១

ដោយ​ វុធ ច័ន្ទតារា
អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា បានអះអាងថាទោះបីជាវិបត្តិកូវីដ១៩តាមយាយីរំខានអស់ពេញមួយឆ្នាំ២០២០ក៏ពិតមែន តែវិស័យធនាគារនិងជារួមហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅបន្តភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួន និងទោះបីជាស្ថានប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះបានរងផលប៉ះពាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្តី។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកជំនាញមានទំនុកចិត្តថា វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០២១និងងើបចេញពីវិបត្តិកូវីដ១៩បានកាន់តែប្រសើរ ព្រមទាំងបន្តភាពរីកចម្រើនជាងនេះទៀត។