#អេស៊ីលីដា

Articles by Tag អេស៊ីលីដា

ធនាគារ អេស៊ីលីដា នៅតែសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ ទោះបីប្រាក់ចំណេញធ្លាក់ចុះបន្តិចក្តីនៅឆ្នាំ២០២៣

ដោយ​ សឿន វណ្ណឌេត
ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារ អេស៊ីលីដា អះអាងថា ពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលជារួមរបស់ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី នៅឆ្នាំ២០២៣ គឺសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ បើទោះជាប្រាក់ចំណេញមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចក្តី។ ជាក់ស្តែងគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ទំហំទ្រព្យសកម្មរបស់ធនាគារខ្មែរពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះមានការកើនឡើងជាង៧រយលានដុល្លារ ខណៈទំហំឥណទានកើនឡើងជាង២រយលានដុល្លារ និងប្រាក់បញ្ញើកើនឡើងជាង៨រយលានដុល្លារ។ យ៉ាងណាមិញ ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារនេះរំពឹងថា ធនាគារ អេស៊ីលីដា នឹងអាចសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដូចការគ្រោងទុកនៅឆ្នាំ២០២៤ នេះ។