វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

Articles by category វិភាគសេដ្ឋកិច្ច

ធនាគារពិភពលោកបន្ទាបការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចចិន ប៉ុន្ដែបង្កើនការព្យាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ដោយ​ ខន ណារី
ធនាគារពិភពលោក (World Bank) បានបង្កើនការព្យាករពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលមិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសចិន ក្នុងរង្វង់ ៥,៣% នៅឆ្នាំ២០២២ ដោយសារតែសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះ បានចាប់ផ្ដើមងើបស្ទុះឡើងវិញ ពីវិបត្តិកូវីដ១៩ ខណៈកាលពីខែមេសាកន្លងទៅ ធ្លាប់បានព្យាករថានឹងមានកំណើនត្រឹម៤,៨%ប៉ុណ្ណោះ។ ដោយឡែក សម្រាប់ប្រទេសចិនវិញ ត្រូវបានធនាគារពិភពលោក បន្ទាបការព្យាករសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ២០២២ មកនៅត្រឹមអត្រាកំណើន ២,៨% ប៉ុណ្ណោះ ខណៈកាលពីខែមេសាធ្លាប់ព្យាករថានឹងមានកំណើន៥%។