#អាជីវកម្មទេសចរណ៍

Articles by Tag អាជីវកម្មទេសចរណ៍

ធនាគារ SME រំពឹងគម្រោងហិរញ្ញប្បទាន ១៥០លានដុល្លារសម្រាប់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ នឹងបញ្ចេញអស់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះ

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
ថ្នាក់ដឹកនាំធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា បានអះអាងថា បើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះ ល្បឿននៃការបញ្ចេញឥណទាននៃកញ្ចប់ថវិកា ១៥០លានដុល្លារជួយដល់អាជីវកម្មទេសចរណ៍ដែលរងគ្រោះដោយសារកូវីដ១៩ ហាក់នៅមានភាពយឺតយ៉ាវ បើធៀបនឹងគម្រោងមុនៗក្ដី ប៉ុន្តែធនាគារ SME ជឿជាក់ថា ទុនកម្ចីដែលនៅសល់ នឹងត្រូវបញ្ចេញអស់នៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២៣។គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ទំហំដើមទុនកម្ចី ១៥០លានដុល្លាររបស់ធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជា បានផ្ដល់កម្ចីទៅដល់អាជីវកម្មទេសចរណ៍មានចំនួន ២៩១ អាជីវកម្ម ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបជាង ៤១លានដុល្លារ។