#សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

Articles by Tag សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ការចាកចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច នឹងផ្តល់បច្ច័យអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានយ៉ាងណាដល់កម្ពុជា?

ដោយ​ សោម ស្រីពេជ្រ
តាមការត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថា អាចចាកចេញពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចលើកទី១ ហើយជាវឌ្ឍនភាពក្នុងឆ្នាំ២០២៤នេះ កម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការវាយតម្លៃជាលើកទី២ និងត្រូវបានគេរំពឹងថា អាចនឹងចាកចេញពីឋានៈប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចតួចយ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ២០២៧។ តើការចាកចេញនេះ នឹងផ្តល់បច្ច័យអវិជ្ជមាន និងវិជ្ជមានយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់កម្ពុជា?